Účtovný výkaz

DLOUHÝ I.T.A., s.r.o. (IČO: 36386871) vykonala dňa 28.07.2014 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie od 2013-01 do 2013-12.

POD201_2020103646_IR_2013_368677_922263.pdf

Výkaz ziskov a strát

OznačenieTextČíslo riadkuSkutočnosť
bežné účtovné obdobiebezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby z predaja tovaru (604)11 165 793,00975 903,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A)2787 012,00727 595,00
Obchodná marža r. 01 - r. 023378 781,00248 308,00
Výroba r. 05 + r. 06 + r. 074158 217,0081 204,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602)5158 217,0081 204,00
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)60,000,00
Aktivácia (účtová skupina 62)70,000,00
Výrobná spotreba r. 09 + r. 108311 707,00152 191,00
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)938 165,0015 137,00
Služby (účtová skupina 51)10273 542,00137 054,00
Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 0811225 291,00177 321,00
Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)1234 218,0034 310,00
Mzdové náklady (521, 522)1323 061,0023 472,00
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)140,000,00
Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)158 033,008 084,00
Sociálne náklady (527, 528)163 124,002 754,00
Dane a poplatky (účtová skupina 53)171 230,001 164,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)189 701,0030 317,00
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)191 938,000,00
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)200,000,00
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)210,000,00
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)221 557,001 501,00
Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)237 054,0011 571,00
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)240,000,00
Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)250,000,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 -r. 23 + (-r. 24) - (-r.25)26176 583,00101 460,00
Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)270,000,00
Predané cenné papiere a podiely (561)280,000,00
Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32290,000,00
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)300,000,00
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)310,000,00
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)320,000,00
Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)330,000,00
Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)340,000,00
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)350,000,00
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)360,000,00
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565370,000,00
Výnosové úroky (662)381,00160,00
Nákladové úroky (562)394 348,005 887,00
Kurzové zisky (663)40372,0018,00
Kurzové straty (563)41292,00812,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)420,000,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)431 638,007 387,00
Prevod finančných výnosov (-) (698)440,000,00
Prevod finančných nákladov (-) (598)450,000,00
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (-r. 44) - (-r.45)46-5 905,00-13 908,00
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 4647170 678,0087 552,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 504840 134,0017 700,00
- splatná (591, 595)4940 134,0017 700,00
- odložená (+/- 592)500,000,00
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 4851130 544,0069 852,00
Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)520,000,00
Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)530,000,00
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53540,000,00
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57550,000,00
- splatná (593)560,000,00
- odložená (+/- 594)570,000,00
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55580,000,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]59170 678,0087 552,00
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)600,000,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]61130 544,0069 852,00